भीरकोट नगरपालिकामा मेडिकल अधिकृतको पदपूर्तिका लागि करार सेवामा आवेदन माग ।

माघ ०६, २०७७


गण्डकी प्रदेश स्याङ्गजा जिल्लामा कोभिड १९ उपचार, रोकथाम र नियन्त्रण गर्न भीरकोट नगरपालिका वडा नं १ को कालिका सामुदायिक अस्पताल हेलुमा संचालन हुने कोभिड १९ अस्थायी अस्पतालको लागि १ जना मेडिकल अधिकृत (आठौ तह) करारमा नियुक्तिका लागि भीरकोट नगरपालिकाले योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त आह्वान गरेको छ।

दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरुः परीक्षा दस्तुर तिरेको रसिद, व्यक्तिगत विवरण (Bio-data), नेपाली नगरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, लब्धाङ्क पत्रको प्रतिलिपी, चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी तथा कार्यअनुभव र तालिमको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी, समकक्ष निर्धारण गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी।

  1. छनौट विधिः लिखित परीक्षा एवं अर्न्तबार्ता ।
  2. परिक्षा दस्तुरः ५००। नगरपालिकाको राजस्व शाखामा बुझाइ वा यस कार्यालयको मेगा बैँकमा रहेको ग.१-१ भीरकोट नगरपालिका अन्तरिक राजस्व खाताकोखाता नं.१०६००१००२७३५८ मा जम्मा गरि भौचर/रसिद दरखास्त फाराम साथ पेश गर्न सकिने वा नगरपालिकाको राजश्व शाखामा बुझाइ रसिद दरखास्त फाराम साथ पेश गर्न सकिने।
  1. लिखित परिक्षाको मिति र समयः दरखास्त दिने अन्तिम मितिमा सूचना प्रकाशन गरिने ।
  2. परिक्षा केन्द्रः भीरकोट नगरपालिकाको सभाहल ।
  3. दरखास्त फारामः भीरकोट नगरपालिकाले तोकेको ढाँचा बमोजिम नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुनेछ वा नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटbheerkotmun.gov.np मार्फत डाउनलोड गर्न सकिने।
  4. दरखास्त दिने स्थानःभीरकोट नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, बयरघारी, स्याङ्गजा वा सम्पूर्ण कागजात सहित यस कार्यालयको इमेल ito.bheerkotmun@gmail.com मार्फत पनि पेश गर्न सकिने ।
  5. दरखास्त दिने अन्तिम मितिः2077/10/14 गते कार्यालय समय भित्र उक्त दिन विदा परेमा सोको भोलिपल्ट।
  6. उम्मेदवारको उमेरको हदः- 2077/10/14 गते सम्म 21 वर्ष पुरा भइ 35 बर्ष ननाघेको र महिला उम्मेदवारको हकमा 40 वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने ।
  7. तलब: नेपाल सरकारले तोकेको प्रचलित तलबस्केल बमोजिम हुनेछ।
  8. विस्तृत जानकारीका लागि भीरकोट नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, बयरघारीमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।(सम्पर्क नम्बरः ०६३-४००१०६)पुरा सूचना पढ्न तल क्लिक गर्नु होस् l