युवा लक्षित सैनिक तालिमका लागि भीरकोट नगरपलिकाद्वारा निवेदन माग

कार्तिक २७, २०७७


भीरकोट नगरपालिकाले नगर क्षेत्र भित्र बसोबास गर्ने १८ बर्ष पुरा भई २३ वर्ष पुरा नभएको, न्युनतम कक्षा ८ उत्तीर्ण भएको, शारीरिक तन्दुरुस्त रहेको तपसिलमा उल्लेखित योग्यता पुगेका नेपाल प्रहरी/सशस्त्र प्रहरी/नेपाली सेनामा भर्ती हुन ईच्छुक युवाहरुलाई तालिम प्रदान गर्ने भएको छ l

तालिममा समाबेश हुन  मिति २०७७/०८/०४ गते सम्म आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा तपसिलमा उल्लेखित कागजात संलग्न राखी निबेदन पेश गर्न सकिने व्यहोरा जारी गर्दै नगरपालिकाले सूचना प्रकाशन गरेको छ ।

आवश्यक योग्यता :

  • उमेर:-१८ बर्ष पुरा भई २३ वर्ष पुरा नभएको
  • न्युनतम योग्यता:-कक्षा ८ उतीर्ण भएको
  • शारीरिक तन्दुरुस्त रहेको

आवश्यक कागजातहरु:

क) लिखित निवेदन ।

ख) नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।

ग) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।